Πειραματική ανάπτυξη καινοτόμου
γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος
ορθολογικής διαχείρισης
των ορεινών - υπαλπικών λιβαδίων
Θεοδωριάνων Άρτας

Πειραματική ανάπτυξη καινοτόμου
γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος
ορθολογικής διαχείρισης
των ορεινών - υπαλπικών λιβαδίων
Θεοδωριάνων Άρτας

Καλώς ήρθατε στη διαδικτυακή πύλη του έργου “Πειραματική ανάπτυξη καινοτόμου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος ορθολογικής διαχείρισης των ορεινών – υπαλπικών λιβαδίων Θεοδωριάνων Άρτας”.

Το έργο υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Λιβαδοπονικών Συστημάτων του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και είχε ως αντικείμενο το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός καινοτόμου γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος για την ορθολογική διαχείριση του ορεινού – υπαλπικού λιβαδιού Θεοδωριάνων Άρτας.

Το ορεινό - υπαλπικό λιβάδι της Κωστηλάτας εκτείνεται σε υψόμετρο από 1.400 έως 2.393 μ. και βρίσκεται 80 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Άρτας, στην οροσειρά των Τζουμέρκων.

Το λιβάδι διαχειρίζεται από τον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό Διαχείρισης Συνιδιοκτησίας Ακίνητου Θεοδωριάνων Άρτας και τα έσοδα διατίθενται για κοινωφελή έργα και φιλανθρωπίες.

Η κτηνοτροφία αποτελούσε ανέκαθεν σημαντικό πυλώνα της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής και ασκείται κατά το εκτατικό – ποιμενικό μετακινούμενο σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι κτηνοτρόφοι μετακινούν τα ποίμνιά τους στο λιβάδι της Κωστηλάτας τη χρονική περίοδο Μαΐου – Οκτωβρίου κάθε χρόνο.

Το λιβάδι αποτελεί πολύτιμο φυσικό πόρο που προσφέρει τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας για την παραγωγή ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων. Όμως, η ανεξέλεγκτη βόσκηση των προηγούμενων ετών έχει οδηγήσει στην αύξηση του κινδύνου υποβάθμισης τμημάτων του λιβαδιού επιφέροντας υψηλό κίνδυνο εμφάνισης δυσμενών συνεπειών στην κτηνοτροφία αλλά και στο περιβάλλον γενικότερα.

Για την αποφυγή των δυσμενών αυτών συνεπειών, το έργο καταγράφει όλους τους κρίσιμους παράγοντες που επιδρούν στη διαχείριση του λιβαδιού αξιολογώντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες και εφαρμόζει τη σύγχρονη λιβαδοπονική έρευνα σε συνδυασμό με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, προκειμένου να συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση του λιβαδιού για την παραγωγή ποιοτικών κτηνοτροφικών προϊόντων.

xartis

Αναλυτικά

 • Το έργο

  Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου ακολουθεί πέντε (5) βασικά στάδια: Συλλογή στοιχείων, μέσω εκτεταμένης έρευνας πεδίου, που…

 • Το κλίμα

  Είναι γνωστό ότι η λιβαδική παραγωγή επηρεάζεται, ποσοτικά και ποιοτικά, από τις επικρατούσες κλιματικές συνθήκες, οι οποίες…

 • Λιβαδική Βλάστηση

  Στο λιβάδι της Κωστηλάτας, σύμφωνα με την κατάταξη του προγράμματος Corine Land Cover 2000 (Χάρτης 1), απαντώνται οι εξής έξι…

 • Διαχείριση Λιβαδιού

  Στο λιβάδι βόσκουν σήμερα 2800 πρόβατα τα οποία κατανέμονται σε επτά (7) μεγάλα κοπάδια σύμφωνα με το υφιστάμενο σύστημα βόσκησης, σύμφωνα…

 • Παραδοτέα

  Π.Ε.1 – Συλλογή πληροφορίας για τη δομή του οικοσυστήματος και τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής…