Το έργο

Το έργο  

Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου ακολουθεί πέντε (5) βασικά στάδια:

 1. Συλλογή στοιχείων, μέσω εκτεταμένης έρευνας πεδίου, που αφορούν τη δομή του οικοσυστήματος των υπαλπικών και αλπικών λιβαδίων (εδαφολογικά χαρακτηριστικά, βοτανική σύνθεση), την υφιστάμενη τεχνική υποδομή (πχ. πηγές νερού, δρόμοι, ποτίστρες, οικήματα, κτλ.),
 2. Τη συστηματική παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών της λιβαδικής παραγωγής (παραγωγή ξηράς ουσίας, θρεπτική αξία), των κλιματικών παραμέτρων (βροχόπτωση, θερμοκρασία αέρα, κτλ) καθώς και της πορείας βόσκησης των ζώων που αξιοποιούν το υπαλπικό – αλπικό λιβαδικό οικοσύστημα με δυνατότητα απεικόνισής της σε πραγματικό χρόνο,
 3. Τη δημιουργία κεντρικού συστήματος γεωδαιτικής πληροφορίας πολλαπλών στρωμάτων (multi-layered GIS) για τη χαρτογράφηση 
 4. Την ανάπτυξη εφαρμογών (Ηλεκτρονική Καρτέλα Λιβαδιού) για την στήριξη της λήψης αποφάσεων και τον υπολογισμό των διαχειριστικών παραμέτρων για την ορθολογική διαχείριση των λιβαδίων (π.χ. βοσκοϊκανότητα, χρόνοι έναρξης και λήξης βόσκησης) των στοιχείων που συλλέχθησαν και τη χωρική τους ανάλυση, και
 5. Την ενημέρωση και εκπαίδευση μελών του φορέα χρήστη και κτηνοτρόφων που χρησιμοποιούν το λιβάδι για την αξιοποίηση  και διάχυση των αποτελεσμάτων της καινοτόμας εφαρμογής.
  

Τα ανωτέρω στάδια εξειδικεύονται σε πέντε (5) Πακέτα Εργασίας (Π.Ε.):

  

Πακέτο Εργασίας 1

Περιλαμβάνει τη συλλογή πληροφορίας για τη δομή του οικοσυστήματος και τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής των ορεινών – υπαλπικών λιβαδιών
Οι στόχοι του Π.Ε. 1 είναι:
 • Ο προσδιορισμός της δομής του ορεινού – υπαλπικού λιβαδικού οικοσυστήματος
 • Ο προσδιορισμός της παραγωγής & της θρεπτικής αξίας της βοσκήσιμης ύλης
 • Ο προσδιορισμός της βοσκοϊκανότητας & της βοσκοφόρτωσης του λιβαδιού
  

Πακέτο Εργασίας 2

Περιλαμβάνει τη συλλογή πρωτογενούς γεωγραφικής πληροφορίας & ανάπτυξη χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών για την παρακολούθηση της βόσκησης των ζώων
Οι στόχοι του Π.Ε. 2 είναι:
 • Ο προσδιορισμός της συμπεριφοράς βόσκησης
 • Η χαρτογράφηση της βόσκησης
 • Η αποτύπωση της τεχνικής υποδομής
  

Πακέτο Εργασίας 3

Προβλέπει την ανάπτυξη κεντρικού συστήματος γεωγραφικής βάσης δεδομένων και δημιουργία Ηλεκτρονικής Καρτέλας Λιβαδιού
Οι στόχοι του Π.Ε. 3 είναι:
 • Η ανάπτυξη της web-gis εφαρμογής διαχείρισης του λιβαδικού οικοσυστήματος
 • Η επεξεργασία, ταξινόμηση, καταχώριση και ενημέρωση πληροφορίας στη γεωγραφική πληροφοριακή βάση δεδομένων
  

Πακέτο Εργασίας 4

Περιλαμβάνει την αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της πειραματικής ανάπτυξης ορθολογικής διαχείρισης των λιβαδιών
Οι στόχοι του Π.Ε. 4 είναι:
 • Η τεχνικο-οικονομική ανάλυση αποτελεσμάτων εφαρμογής σε επίπεδο εκμετάλλευσης
 • Η αξιολόγηση της αποδοχής της εφαρμογής από την τοπική αγροτική οικονομία και κοινωνία
  

Πακέτο Εργασίας 5

  Περιλαμβάνει τη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας, την εκπαίδευση χρηστών και την αξιολόγηση εφαρμογής έργου
Οι στόχοι του Π.Ε. 5 είναι:
 • Η εκπαίδευση χρηστών εφαρμογής
 • Η ενημέρωση των παραγωγών για την ορθή διαχείριση των λιβαδιών
 • Η συνολική αξιολόγηση εφαρμογής της πειραματικής ανάπτυξης
  

Κύρια Ομάδα Έργου:

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κανδρέλης Σωτήριος,
Καθηγητής Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

 

Γλαβάς Ευριπίδης,
Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

 

Χατζηθεοδωρίδης Φώτης,
Καθηγητής Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

   

Ρούκος Χρήστος,
Γεωπόνος, M.Sc., Ph.D.

   

Κουτσούκης Χαράλαμπος,
Τεχνολόγος Γεωπονίας, M.Sc.
ΕΔΙΠ Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

   

Μαγκλάρας Γεώργιος,
Τεχνολόγος Γεωπονίας, M.Sc.
ΕΔΙΠ Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

   

Μαρέτας Δημήτριος,
Γεωπόνος M.Sc.
Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών ΤΕΙ Ηπείρου

 

Εξωτερικοί Συνεργάτες:

Ρούμπος Λάμπρος,
Γεωπόνος, M.Sc.

 

Κέφη Αικατερίνη,
Γεωπόνος, M.Sc.

 

Χούσου Χαρούλα,
Γεωπόνος, M.Sc.

 

Μυγδαλιά Αγγελική,
Γεωπόνος, M.Sc.

 

Αντωνίου Αντώνης,
Περιβαλλοντολόγος, M.Sc.

 

Ιωάννης Μαντζούτσος,
Τεχν. Γεωπονίας M.Sc.,

 

Γιαννούλη Αγαθή,
Γεωπόνος, M.Sc.