Παραδοτέα

Παραδοτέα  

Π.Ε.1 – Συλλογή πληροφορίας για τη δομή του οικοσυστήματος και τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής των ορεινών – υπαλπικών λιβαδιών

  • Μελέτη ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών λιβαδικής παραγωγής και υφιστάμενης δομής οικοσυστήματος ορεινών – υπαλπικών λιβαδιών Θεοδωριάνων Άρτας. (download)
 

  

Π.Ε.2 – Συλλογή πρωτογενούς γεωγραφικής πληροφορίας & ανάπτυξη χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών για την παρακολούθηση της βόσκησης των ζώων.

  • Έκθεση αξιολόγησης χρήσης τεχνολογίας GPS/GIS στη συμπεριφορά βόσκησης των ζώων (download)
 

  

Π.Ε.3 – Ανάπτυξη κεντρικού συστήματος γεωγραφικής βάσης δεδομένων και δημιουργία Ηλεκτρονικής Καρτέλας Λιβαδιού

  • Γεωγραφική Πληροφοριακή Βάση Δεδομένων με την Ηλεκτρονική Καρτέλα Λιβαδιού (download)
  • Έκθεση αξιολόγησης χρήσης Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος για την αειφόρο διαχείριση των λιβαδικών οικοσυστημάτων. (download)
 

  

Π.Ε.4 – Αξιολόγηση των οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της πειραματικής ανάπτυξης ορθολογικής διαχείρισης των λιβαδιών.

  • Έκθεση αξιολόγησης των οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή της πειραματικής ανάπτυξης ορθολογικής διαχείρισης των λιβαδιών (download)
 

  

Π.Ε.5 – Διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας - εκπαίδευση χρηστών - αξιολόγηση εφαρμογής έργου

  • Δύο (2) δημοσιεύσεις εργασιών σε επιστημονικό περιοδικό ή ανακοινώσεις σε συνέδρια (1) (2) (3)
  • Ενημερωτικό φυλλάδιο χρήσης της εφαρμογής (download)
  • Έκθεση συνολικής αξιολόγησης έργου (download)